VBA (Visual Basic for Applications) ve Makrolar

VBA (Visual Basic for Applications) ile ilgili olarak, "makro" için; bir hedef veya sonuca ulaşmak için belirlenen bir eylem planı diyebiliriz.

Burada bir çeşit bilgisayar programı söz konusudur. Bu nedenle bu eylem planında, "bir dizi görev veya komut gerçekleştiren ve gruplandırılmış kod blokları" yani alt programlar bulunur. VBA içerisinde bu kod bloklarının gruplandırılması, Subroutine (kısaca Sub) ve Function olarak isimlendirilir. Sub veya Function ‘lar; isteğe bağlı olarak, tanımlarında belirtilmiş olan argümanlar yoluyla veri geçişi sağlayabilirler. Ayrıca Sub ve Function olarak isimlendirilen bu alt programların Public (genel) ve Private (Özel) ön ekleri ile kendi içlerinde kullanım amacı açısından ikiye ayrılması söz konusudur.

Sub (Subroutine) altyordam veya altprogram, bir dizi görev veya komut gerçekleştirmek için yazılan kod blokudur ve bundan sonra "Prosedür" olarak isimlendirilecektir. Bir prosedürün yapısı aşağıdaki gibidir.

Sub ProsedurAdi (arguman1 as Integer, argüman2 as Integer)

Komut satırı-1

Komut satırı-2

Komut satırı...

End sub

Örnek:

Sub AlanHesapla (Boy As Double, En As Double) As Double

Boy=5

En=3,5

MsgBox “Alan:” & (Boy * En) + 2

End Sub

Function (Fonksiyon veya İşlev Prosedürü), tek bir sonuç veya değer döndüren bir görev gerçekleştirmek için (örneğin, bir sayı grubunun toplanması) yazılan bir kod blokudur ve genellikle bir Sub içerisinden çağırılarak çalıştırılırlar. Bundan sonra “Fonksiyon” olarak isimlendirilecektir. VBA destekli Ms Office programları içerisinde yer alan “Yerleşik VBA Fonksiyonları” bulunmaktadır. Kendi VBA kodlarınızı oluştururken, bu yerleşik fonksiyonları kullanmak size zaman kazandırabilir. Bir Fonksiyonun yapısı aşağıdaki gibidir.

Function Alan (Boy As Double, En As Double) As Double

Alan = x * y

End Function

Bu fonksiyon’ un kullanılışı şu şekilde olabilir.

Dim X As Double

X = Alan (3, 5) + 4

MsgBox “Sonuç: “ & X

Özetleyecek olursak; Prosedürler ve Fonksiyonlar olarak iki gruba ayrılan VBA program kod bloklarına genel olarak Makro denilmektedir. Makrolar, manuel olarak (klavye ve fare kullanarak) gerçekleştirmek için uzun zaman harcanan, çoğunlukla tekrarlanan, işlemleri veya görevleri otomatikleştirmek için ya da Ms Office programları arasında iletişim veya veri alışverişi sağlamak amacıyla kullanılır. Makroların, geleneksel anlamda “Program” ya da “Uygulama” olarak isimlendirilen yazılım ürünlerinden farkı, derleyici kullanarak EXE haline getirilememesi ancak Ms Office programları ile “VBA Projeleri” olarak saklanabilmeleridir.

Makro oluşturmak için iki yöntem vardır; Birinci yöntem “Makro Kaydedicisi” kullanarak Makro oluşturmak, ikincisi ise; “Kod yazarak” Makro Oluşturmaktır.Geri Dön