Excel VBA Programlama için Genel VBA İfadeleri

Aşağıda, Excel için makro oluştururken kullanabileceğiniz, yaygın olarak kullanılan VBA ifadelerinin bir listesi vardır.

Belirli bir ifade hakkında daha fazla bilgi için, Excel’in Yardım sistemini kullanabilirsiniz.

VBA İfadesi

Yaptığı İşlem

AppActivate

Bir uygulama penceresini etkinleştirir.

Beep

Bilgisayarın hoparlöründen bir bip sesi çıkarır.

Call

Başka bir prosedürü çalıştırmak üzere çağırır.

ChDir

Geçerli dizini değiştirir. (başka dizine geçme)

ChDrive

Geçerli sürücüyü değiştirir. (başka sürücüye geçme)

Close

Bir dosyayı kapatır.

Const

Sabit bir değeri tanımlar.

Date

Geçerli sistem tarihini ayarlar.

Declare

Dinamik Bağlantı Kütüphanesinde harici bir işleme başvuruyu bildirir. (DLL=Dynamic Link Library : Dinamik Bağlantı Kütüphanesi)

DeleteSetting

Windows Kayıt Defteri 'nde Bir uygulamanın girişinden bir bölüm veya anahtar ayarı siler.

Dim

Değişkenleri ve isteğe bağlı olarak veri tiplerini tanımlar.

Do-Loop

Bir dizi talimatla döngü oluşturur.

End

Kendi başına kullanılır, programdan çıkar; ayrıca bir bloğu sonlandırmak için kullanılır. (If, With, Sub, Function, Property, Type, veya Select ile başlayan ifadeler)

Erase

Bir diziyi silip yeniler.

Error

Belirli bir hata oluşma durumunu ifade eder.

Exit Do

Bir Do-Loop kod bloğundan çıkar.

Exit For

Bir For-Next kod bloğundan çıkar.

Exit Function

Bir Fonksiyondan çıkar.

Exit Property

Bir özellik prosedüründen çıkar.

Exit Sub

Bir alt yordamdan çıkar.

FileCopy

Bir dosyayı kopyalar.

For Each-Next

Koleksiyonun her bir üyesi için bir dizi talimatla döngü oluşturur.

For-Next

Bir dizi talimatla belirli bir sayıda tekrarlanan bir döngü oluşturur.

Function

Fonksiyonun ismini ve argümanlarını tanımlar.

Get

Bir metin dosyasındaki verileri okur.

GoSub…Return

Programı bir etikete (alt yordam) yönlendirir, bu bölümdeki kodların işlenmesinden sonra; yönlendirme yapılan satırdan bir sonraki satıra dönmesini sağlar.

GoTo

Program kodu içinde belirli bir yere veya etikete (alt yordam) atlamak için kullanılır.

If-Then-Else

Şarta bağlı bir ifadeyi işler. “X Büyük Z ise; Y=X+Z” gibi. Else bölümü isteğe bağlıdır. Else kullanılırsa; Şarta bağlı ve 2 durumlu bir ifade söz konusudur.

Input #

Sırasal erişimli bir metin dosyasından veri okur.

Kill

Bir dosyayı kalıcı olarak siler.

Let

Bir ifadenin değerini bir değişkene veya özelliğe atar. (tayin eder)

Line Input #

Sırasal erişimli bir metin dosyasından bir veri satırı okur.

Load

Bir nesneyi yükler ancak göstermez.

Lock…Unlock

Bir metin dosyasına erişimi kilitler... açar.

Mid

Bir metin parçasındaki karakterleri, başka karakterlerle değiştirir.

MkDir

Yeni bir dizin (klasör) oluşturur.

Name

Bir dosyanın veya dizinin (klasörün) adını değiştirir.

On Error

Bir hata durumunda yapılması gerekenle ilgili Özel talimatları verir.

On…GoSub

Bir şarta bağlı olarak programı bir etikete (alt yordama) yönlendirir.

On…GoTo

Bir şarta bağlı olarak program kodu içinde belirli bir yere veya etikete (alt yordama) yönlendirir.

Open

Bir metin dosyası açar.

Option Base

Diziler için varsayılan alt sınır limitini değiştirir.

Option Compare

Harf ve rakam karışımı dizi (String) karşılaştırması için Varsayılan karşılaştırma modunu belirtir.

Option Explicit

Bir modül içerisindeki tüm değişkenlerin ön tanımlı olmasını Zorunlu kılar.

Option Private

Tüm bir modülün Özel olduğunu belirtir.

Print #

Verileri bir sırasal erişimli dosyaya yazar.

Private

Yerel bir dizi veya değişkeni tanımlar.

Property Get

Bir Property Get prosedürünün İsim ve argümanlarını tanımlar.

(Property Get: Özelliği Almak/Getirmek/Temin etmek)

Property Let

Bir Property Let prosedürünün İsim ve argümanlarını tanımlar.

(Property Let: Özelliği Atamak/Tayin etmek/Vermek)

Property Set

Bir Property Set prosedürünün İsim ve argümanlarını tanımlar.

(Property Set: Özelliği Ayarlamak/Bir nesneye referans belirlemek)

Public

Bir dizi veya değişkenin Genel olduğunu belirtir.

Put

Bir değişkeni bir metin dosyasına yazar.

RaiseEvent

Kullanıcı tanımlı bir olayı tetikler.

Randomize

Rastgele sayı üretecini başlatır.

ReDim

Bir Dizi’ nin boyutlarını değiştirir.

Rem

Program kodları ile ilgili bir açıklama satırı ‘nı belirtir.

( Kesme işareti ile aynıdır)

Reset

Tüm açık metin dosyalarını kapatır.

Resume

Bir hata işleme rutini tamamlandığında yürütmeyi sürdürür.

RmDir

Boş bir dizini (klasörü) siler.

SaveSetting

Windows Kayıt Defteri 'nde Bir uygulama girişi oluşturur veya kaydeder.

Seek

Bir metin dosyasında sonraki erişim konumunu ayarlar.

Select Case

Şarta bağlı ifade işleyen kod bloku.

SendKeys

Etkin pencereye tuş vuruşları gönderir.

Set

Bir değişkene veya özelliğe; bir nesne başvurusu atar.

SetAttr

Dosya özniteliğini değiştirir.

Static

Prosedür düzeyinde değişkenleri tanımlar böylece; kod çalıştığı sürece veya proje sıfırlanmadığı sürece değişkenler değerlerini korurlar.

Stop

Programı duraklatır.

Sub

Bir alt yordamın (prosedürün) ismini ve argümanlarını tanımlar.

Time

Sistem saatini ayarlar.

Type

Özel bir veri türü tanımlar.

Unload

Bir nesneyi bellekten kaldırır. (siler)

While…Wend

Bir dizi talimatla döngü oluşturur, belirli bir koşul kesin doğru olduğu sürece döngü sona ermez.

Width #

Bir metin dosyası çıktı satırı (kayıt) uzunluğunu ayarlar.

With

Bir nesnenin (birden çok) özelliklerine kısa yoldan erişme izni verir.

Write #

Verileri sırasal erişimli bir metin dosyasına yazar.Geri Dön